Sutvirtinimas

4-sutvirtinimas

Sutvirtinimo sakramento priėmimas yra krikščioniškos brandos ženklas

Tai daug daugiau nei tradicinis „susitvarkymas“, be kurio „nebus galima tuoktis bažnyčioje“. Sutvirtinimo sakramentą priimantis jaunuolis įsipareigoja ginti, skleisti bei savo gyvenimu liudyti krikščioniškąjį tikėjimą bei dalyvauti Bažnyčios (tikinčiųjų bendruomenės) gyvenime.

Jaunuolių pasirengimas Sutvirtinimui

Jaunuoliai, priimdami Sutvirtinimo sakramentą, turi būti sulaukę 15 metų, krikštyti ir jau priėmę Pirmąją Komuniją.

Pasiruošimas vyksta vienerius mokslo metus pagal Kauno arkivyskupijos Katechetikos metodinio centro parengtą programą.

Susitikimai vyksta kartą per savaitę parapijos namuose. Užsiėmimų laikas derinamas susidarius grupei.

Pasiruošimo metu privalomas dalyvavimas Šventosios Dvasios savaitgalyje rudens semestro metu ir Krikščioniško lytiškumo ugdymo savaitgalyje pavasario semestro metu.

Ruošdamasis Sutvirtinimui jaunuolis išreiškia savo sąmoningą apsisprendimą stoti į krikščioniškos brandos kelią. Tam, kad įprastų ir išmoktų kuo sąmoningiau dalyvauti sakramentiniame gyvenime (kas ir yra šios brandos ženklas), rengimosi metu dalyvavimas šv. Mišiose sekmadieniais bei per šventes yra privalomas.

Registracija vyksta mokslo metų pradžioje iki spalio mėnesio. Kreiptis į tikybos mokytoją katechetę s. Ignę mokykloje arba tel. 8 698 55030.

Sutvirtinimo sakramento teikimo šventė vyksta praėjus pasirengimo programą ir datą paskyrus vyskupui.

Sutvirtinimo globėjas

Patariama kiekvienam sutvirtinamajam turėti Sutvirtinimo globėją, kuris, kaip vyresnysis brolis, jį atvestų prie vyskupo, o paskui padėtų ištikimai vykdyti Krikšto pažadus ir saugoti Šventosios Dvasios dovaną.

Norint išreikšti glaudesnį Krikšto ir Sutvirtinimo ryšį, galima Sutvirtinimo globėju (globėja) kviesti vieną iš krikštatėvių. Jeigu pasirenkamas kitas globėjas, jis turi būti tinkamas dvasiniu atžvilgiu šioms pareigoms atlikti ir atitikti Kanonų teisės reikalavimus:

  • Mergina/moteris – merginai ir vaikinas/vyras – vaikinui, sulaukę 16 metų.
  • Būti katalikas, jau priėmęs Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentus bei suprantantis prisiimamas globėjo pareigas.
  • Praktikuojantis tikėjimą ir gyvenantis tik Bažnyčios palaimintoje santuokoje.
  • Nebūti sutvirtinamojo biologinis tėvas ar motina.

Sutvirtinimo vardas

Sutvirtinimo apeigų nuostatai reikalauja, kad sutvirtinamieji šalia Krikšto vardo pasirinktų ir Sutvirtinimo vardą. Pasirenkant vardą kriterijumi negali būti jo gražumas ar įmantrumas. Tai turi būti tikro šventojo vardas, kurio gyvenimas sutvirtinamajam pasirodys artimas ar patrauklus.

Sutvirtinimo šventuoju globėju galima palikti ir tą patį krikšto globėją.

Tinkama apranga šventės dieną

Rengiantis Sutvirtinimo šventimui, dera atkreipti dėmesį į aprangą, kuri turi derėti su vietos ir įvykio šventumu.

  • Merginoms derėtų: klasikinio pobūdžio suknelė, dengianti pečius, krūtinę bei siekianti kelius. Netinkama: įmantrūs, iššaukiantys aksesuarai bei makiažas, atvira apranga, demonstruojanti gražias kojas bei atvirus pečius.
  • Vaikinams derėtų: klasikinio pobūdžio kostiumas ar marškiniai. Netinkama: sportinio stiliaus apranga bei batai, džinsai bei sportiniai marškinėliai.

Tėvų, artimųjų įsitraukimas

Nuoširdžiai prašome tėvus pasiruošimo metu padėti savo sūnui/dukrai atlikti su šio sakramento priėmimu susijusius sprendimus: tinkamai pasirinkti Sutvirtinimo globėją, drauge domėtis šventųjų istorijomis pasirenkant šventojo vardą, taip pat pagelbėti savo sūnui/dukrai šventės dieną atrodyti tinkamai.

Sutvirtinimo šventime dalyvauja ne tik sutvirtinamųjų tėvai, bet drauge švęsti kviečiami visi šeimos nariai, artimieji, draugai. Kad tai būtų ne vien asmeninė jaunuolio, bet ir visos šeimos šventė, jai ruošiantis maloniai kviečiame artimiausius šeimos narius pasirūpinti ne tik šventinio stalo turiniu, bet artėjant tai dienai drauge su sūnumi/dukra priimti Atgailos (išpažinties) sakramentą.

Taip pat kviečiame svečius, o ypatingai pasirinktus sutvirtinimo globėjus supažindinti su tinkama apranga bažnyčioje (žr. aukščiau „Tinkama apranga šventės dieną“).

Suaugusiųjų ruošimas Sutvirtinimo sakramentui

  • Ruoštis Sutvirtinimui gali tie asmenys, kurie yra pakrikštyti ir priėmę Pirmąją Komuniją.
  • Suaugusieji ruošiami individualiai. Kreiptis į parapijos kleboną.