Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2021 m. rugsėjo 28 d. plenarinį posėdį

2021 m. rugsėjo 28 d. Birštone vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai G. Grušas, K. Kėvalas, vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, R. Norvila, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

Posėdyje dalyvavęs Apaštalinės nunciatūros sekretorius kun. Da Woon Cheong pasveikino Lietuvos vyskupus, ypač arkivysk. G. Grušą, neseniai atšventusį jubiliejinį 60-ąjį gimtadienį, o 2021 m. rugsėjo 25 d. išrinktą Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) pirmininku.

Pagrindinį dėmesį vyskupai skyrė spalio 10 d. Romoje, o spalio 17 d. vietinėse Bažnyčiose prasidėsiančiam XVI Generalinės ordinarinės Vyskupų sinodo asamblėjos dieceziniam etapui. Kaip žinoma, šios Vyskupų sinodo asamblėjos tema yra Dėl sinodinės Bažnyčios: bendrystė, dalyvavimas ir misija. Laikotarpis, kurio metu bus meldžiamasi bei apmąstomas sinodinis Bažnyčios charakteris, suskirstytas į keletą etapų: 2021 m. spalio 17 d. – 2022 m. balandį darbas vyks vyskupijose ir vyskupų konferencijose, 2022 m. gegužės – rugsėjo mėnesiais bus rengiamas Pirmasis darbo dokumentas, 2022 m. spalio – 2023 m. vasario mėnesiais visa Bažnyčia rinksis į regionines ir žemynines bažnytines asamblėjas. 2023 m. kovo mėnesį turėtų būti parengti baigiamieji dokumentai, o 2023 m. birželio mėn. – Antrasis darbo dokumentas. Sinodinio proceso kulminacija – 2023 m. spalį Romoje įvyksianti Vyskupų sinodo asamblėja, kuri parengs Baigiamąjį dokumentą. Bažnyčios sinodiškumo apmąstymas – įdomus ir kupinas iššūkių kelias, vyksiantis įvairiais Bažnyčios veikimo lygmenimis visose jos struktūrose. Plenarinio posėdžio metu Telšių vyskupas A. Jurevičius buvo išrinktas sinodinio proceso Lietuvoje referentu – pagrindiniu sinodinio kelio mūsų šalyje koordinatoriumi.

Posėdžio metu nemažai dėmesio skirta tikybos mokymo bei katechezės sričiai. LVK Švietimo reikalų komisijos pirmininkas arkivysk. K. Kėvalas pristatė šių dviejų Bažnyčios sričių aktualijas, taip pat supažindino vyskupus su būsimųjų kunigų rengimo seminarijose klausimais. LVK nariai pritarė Panevėžio vyskupijos Katechetikos centro iniciatyvai lietuvių kalba įgarsinti tikybos mokymui skirtą vaizdinę medžiagą.

LVK Liturgijos komisijos pirmininkas pristatė baigiamą rengti spaudai Skaitinių knygos A, B ir C liturginiams metams projektą; aptarti šios liturginės knygos meninio apipavidalinimo, medžiagų pasirinkimo aspektai.

Plenarinio posėdžio metu aptarta ir jaunimo sielovada. Vyskupai kviečia jaunimą įsitraukti į Bažnyčios sinodiškumo apmąstymą ir, klausantis Šv. Dvasios bei visų Bažnyčios bendruomenės narių, toliau ieškoti geriausių jaunimo sielovados formų. Sinodinis kelias suteikia galimybes ieškoti naujų atsakymų bei, drauge meldžiantis ir kalbantis, surasti geriausias jaunimo veiklos raiškos formas.

Vyskupai aptarė Norvegijoje, taip pat Niujorke, Filadelfijoje ir Detroite (JAV) bei D. Britanijoje gyvenančių lietuvių katalikų sielovados klausimus. Ieškoma, kas šiuo metu galėtų patarnauti gausios Norvegijos lietuvių katalikų bendruomenės sielovadai. Posėdžio dalyviai apsvarstė ir patvirtino Nacionalinės misijų tarnybos statuto projektą. Aptarta ir pabėgėlių bei migrantų katalikų sielovados organizacija.

Laikinai, 2021–2022 akademiniais metais, eiti Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos Romoje dvasios tėvo pareigas vyskupai išrinko kun. A. Jakušovą.

Posėdyje aptarti Bažnyčios santykių su valstybe teisiniai aspektai, nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugos klausimai. Tikintieji Lietuvoje yra kviečiami atsiliepti į itin sunkioje padėtyje atsidūrusių Libano krikščionių pagalbos prašymą: spalio 31 d. visoje Lietuvoje bus renkamos aukos paremti šios šalies krikščionis, daugelis kurių yra katalikai, priklausantys maronitų bendruomenei. Spalio 10 d. Bažnyčia Lietuvoje paminės Tarptautinę organų donorystės dieną. Tikintieji yra kviečiami melstis už visus organų donorus, ligonius, kuriems šie organai buvo persodinti, operacijas atliekančius ir ligonius gydančius gydytojus bei visus donorų ir ligonių artimuosius.

Kitas Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis įvyks 2021 m. lapkričio 11–13 d. Vilniuje.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija