Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugija

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos skyrius
Vadovas kun. Ramutis Janšauskas
Mob. 8 618 76316
El. p. jansauskas@gmail.com

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos nariai ir norintys susipažinti su Draugija, kviečiami į bendrą susitikimą kiekvieno mėnesio 13 dieną 11.00 val. Šiluvoje, Jono Pauliaus II namų salėje.

Tai bendrija, vienijanti žmones, kurie siekia gyventi Kristaus Evangelija, aktyviai dalyvauti Bažnyčios veikloje, brangina Eucharistiją, Dievo žodį ir sekmadienio šventimą, puoselėja pamaldumą Švč. Mergelei Marijai, trokšta skleisti Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje žinią ir rūpintis Šiluvos šventove.

Draugija įsteigta 2009 m. balandžio 9 d. Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus patvirtintu dekretu, atsiliepiant į nuoširdų tikinčiųjų pamaldumą bei siekiant dar plačiau skleisti Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje žinią.

Draugija savo veikloje vadovaujasi arkivyskupo patvirtintu Statutu. Draugijos veikla organizuojama arkivyskupijos, dekanato ir parapijos (rektorato) lygmenimis. Draugijos nariais gali būti dvasininkai, pašvęstojo gyvenimo institutų nariai, praktikuojantys katalikai pasauliečiai, taip pat ir tie, kurie jau priklauso kitoms katalikiškoms bendruomenėms, organizacijoms, draugijoms, maldos grupėms ir pan.

Kaip įstoti į Draugiją?

Norint tapti draugijos nariu reikia kreiptis į savo parapijos kleboną arba parapijoje veikiančio Draugijos skyriaus vadovą.

Priėmimas į Draugiją paprastai vyksta Šiluvoje, Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje arba Apsireiškimo koplyčioje. Nustatytą dieną po šv. Mišių kandidatas (arba kandidatai) viešai išreiškia norą tapti Draugijos nariu ir pasižadėjimą laikytis įsipareigojimų, pasirašo Įsipareigojimą, ir jam įteikiamas Nario pažymėjimas.

Draugijos narių įsipareigojimai

 • Dalyvauti kartą per mėnesį (ar ypatingomis progomis) aukojamose šv. Mišiose už Draugijos narius.
 • Atsižvelgiant į galimybes, pirmaisiais mėnesių penktadieniais ir šeštadieniais dalyvauti šv. Mišiose ir priimti šv. Komuniją.
 • Adoruoti Švenčiausiąjį Sakramentą. 
 • Aktyviai dalyvauti liturgijoje.
 • Kasdien skaityti ir apmąstyti Šventojo Rašto ištrauką, melstis su juo. 
 • Kasdien melsti Švč. Mergelės Marijos užtarimo pasirinkta malda (rožinio dalimi, litanija, kitomis maldomis). 
 • Nuolat melsti dvasinių pašaukimų. 
 • Dalyvauti draugijos narių susirinkimuose, kurie skiriami dvasiai ugdyti ir veiklai aptarti. 
 • Atsižvelgiant į galimybes, švęsti Marijos dieną ir tradicinius atlaidus Šiluvoje. 
 • Kasmet dalyvauti rekolekcijose pasirinktu būdu. 
 • Atsiliepti į draugijos veiklos iniciatyvas. 
 • Atsižvelgiant į aplinkybes, padėti organizuoti piligrimines keliones į Šiluvą ir jose dalyvauti. 
 • Savo aplinkoje skleisti Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje žinią.

Daugiau apie Draugiją skaityti čia…

Atsisiųsti lankstinuką…

Sek naujienas Facebook…

 

marijso-draugija1marijso-draugija2