2021 metų ŠILINĖS – didieji Švč. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO atlaidai Šiluvoje – rugsėjo 7– 15 d.

 

 

Rugpjūčio 29 d., sekmadienis

PADĖKOS UŽ LAISVĘ DIENA

9 val. Piligrimų eisena į Šiluvą
nuo Katauskių gyvenvietės (vadovauja arkivyskupas Kęstutis Kėvalas)
12 val. Dėkojame Dievui už Tėvynės laisvę ir meldžiamės už šeimą – visuomenės ir valstybės pagrindą

Rugsėjo 6 d., pirmadienis

Meldžiamės už Šiluvos parapiją ir atvykstančius piligrimus

17.30 val. Iškilminga Valandų liturgija (Vakarinė)
18 val. Atlaidų pradžios šv. Mišios.

Rugsėjo 7 d., antradienis

ŠV. JONAS PAULIUS II

TAIKOS SIEKIO DIENA

Meldžiamės su Lietuvos kariais, šauliais, savanoriais

8 val. Meldžiamės už smurtą patiriančias moteris ir vaikus
9 val. Dėkojame už įveiktus pavojus ir Dievo teikiamą viltį
10 val. Meldžiame šv. Jono Pauliaus II užtarimo kraštų, kur vyksta karai, gyventojams
12 val. Meldžiamės už Lietuvos krašto apsaugos struktūras, kad jos savo darbu prisidėtų prie taikos užtikrinimo pasaulyje
16 val. Meldžiamės už krikščionis, kad jie suvoktų savo misionieriškąjį pašaukimą ir atsilieptų į giliausius žmonių lūkesčius
18 val. Meldžiame taikos, ištikimybės ir kantrumo mūsų šeimoms

Rugsėjo 8 d., trečiadienis

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMAS

SIELOVADOS IR PASIŠVENTIMO DIEVUI DIENA

Meldžiamės su kunigais, pašvęstaisiais, seminaristais, katechetais ir visais Viešpaties vynuogyno darbininkais

8 val. Meldžiamės už vienišus ir apleistus žmones
9 val. Dėkojame už Marijos pavyzdį ir Jos gyvenimo dovaną
10 val. Meldžiame vaisingos ir savęs dovanojančios meilės visiems Kristaus sekėjams
12 val. Meldžiamės už kunigus ir seminaristus, pašvęstojo gyvenimo institutų narius, kad jie būtų džiaugsmingi Dievo bendradarbiai
16 val. Meldžiamės, kad šeimose – mažosiose namų Bažnyčiose – kiekvienas galėtų augti ir liudyti Dievo meilę
18 val. Meldžiamės, kad Viešpaties vynuogyno darbininkai rodytų svetingumo ir atjautos pavyzdį parapijose

Rugsėjo 9 d., ketvirtadienis

MOKSLO IR UGDYMO DIENA

Meldžiamės su darželių, mokyklų, kolegijų, universitetų bendruomenėmis

8 val. Meldžiamės už apsisprendusius įsivaikinti ir globoti vaikus
9 val. Dėkojame, kad Dievo Žodis lydi mus gyvenimo kelionės sunkumuose
10 val. Meldžiame tikro džiaugsmo, praplečiančio mūsų širdis ir gyvenimą
12 val. Meldžiamės už mokymo ir ugdymo bendruomenes, kad jose būtų gerbiamas žmogaus orumas ir skatinamas asmenybės augimas
16 val. Meldžiamės, kad krikščioniškąjį ugdymą stiprintų Kristaus Evangelijos pažinimas
18 val. Meldžiamės, kad šeimos būtų tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu bei vienas kitu mokyklos

Rugsėjo 10 d., penktadienis

ARTIMO MEILĖS IR SVEIKATOS DIENA

Meldžiamės su ligoniais ir visais, kurie rūpinasi žmonių sveikata ir stengiasi mažinti vargą

8 val. Meldžiamės už patiriančius skurdą ir išgyvenančius nepriteklių
9 val. Dėkojame už Dievo gailestingumą
10 val. Meldžiame drąsos būti gailestingumo ir artumo visiems žmonėms ženklais pasauliui
12 val. Meldžiamės už ligonius ir artimo meilės srityje veikiančias bei tarnaujančias organizacijas
16 val. Meldžiamės, kad krikščionių liudijama meilė leistų pasauliui pažinti ir patirti Dievo artumą
18 val. Meldžiamės už priklausomybių paveiktus žmones ir jų šeimas

Rugsėjo 11 d., šeštadienis

BENDRUOMENIŲ DIENA

Meldžiamės su parapijų ir kitomis bendruomenėmis. Minime Žemaičių vyskupystės įsteigimo dieną

8 val. Meldžiame meilės ir neblėstančios vilties
9 val. Dėkojame už šeimas, kurios sudaro Bažnyčią, ir už Bažnyčią, kuri padeda šeimoms
10 val. Meldžiamės, kad stiprėjantis individualizmas ir vartojimo kultūra nesustabdytų troškimo augti meilėje
12 val. Meldžiamės, kad parapijos ir bendruomenės taptų atviros ir svetingos
16 val. Meldžiamės, kad parapijos ir bendruomenės liktų ištikimos Evangelijai
18 val. Meldžiamės už jaunus žmones, kad jie būtų atviri Dievui „ieškodami sau tinkamo bendrininko‟

21 val. Žiburių procesija. Meldžiamės, kad apaštalo Pauliaus Himno meilei (1 Kor 13) įkvėpti rodytume meilę kasdienybėje

Rugsėjo 12 d., sekmadienis

ŠEIMŲ DIENA

Meldžiamės su mamomis, tėvais, vaikais, močiutėmis, seneliais.

Pagrindinė atlaidų diena

8 val. Meldžiamės už besilaukiančias mamas ir atvirumą gyvybei
9 val. Dėkojame už Nazareto Šventosios Šeimos pavyzdį
10 val. Meldžiame malonės iš naujo suvokti santuokos ir šeimos svarbą
12 val. Meldžiamės, kad šeimoje išgyvenamas meilės džiaugsmas taptų visos Bažnyčios džiaugsmu
16 val. Meldžiamės, kad „laikinumo kultūros“ simptomai nepaveiktų jaunimo ir jis nepasiduotų spaudimui gyventi nekuriant šeimos
18 val. Meldžiamės už santuokines krizes išgyvenančius ir jų artimuosius

Rugsėjo 13 d., pirmadienis

TEISINGUMO SAUGOJIMO DIENA

Meldžiamės su Lietuvos policijos, prokuratūros, valstybės sienos apsaugos, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos bei visais teisėsaugos ir teisėtvarkos darbuotojais

8 val. Meldžiamės, kad Dievo Dvasia vestų mus į tiesos pilnatvę
9 val. Dėkojame Dievui už duotą žmonėms Sandorą ir kvietimą vienytis su Juo
10 val. Meldžiamės, kad teisinėje, ekonominėje, socialinėje ir finansinėje srityse būtų vykdoma teisinga šeimos politika
12 val. Meldžiamės už teisėtvarkos bei teisėsaugos darbuotojus ir jų šeimas, kad visi tarnautų tiesai
16 val. Meldžiame pasitikėjimo, kuris padeda kurti laisvės ir pagarbos santykį visuomenėje
18 val. Meldžiamės už suklydusius, kad Dievas padėtų peržengti žmogiškąjį ribotumą ir priimti Jo gailestingumą

 Rugsėjo 14 d., antradienis

ŠVENTOJO KRYŽIAUS IŠAUKŠTINIMAS

VISUOMENĖS  DIENA

Meldžiamės su mokslininkais, menininkais, kultūrininkais, žurnalistais, politikais, verslininkais, žemdirbiais

8 val. Meldžiamės, kad žodžius „prašau“, „ačiū“ ir „atsiprašau‟ kasdien mokėtume tarti vieni kitiems
9 val. Dėkojame už Jėzaus Asmens pavyzdį ir Jo meilės ženklą
10 val. Meldžiame gebėjimo kantriai ir dėmesingai išklausyti kitą žmogų
12 val. Meldžiamės už kuriančius ir visuomenės gėriui tarnaujančius
16 val. Meldžiamės, kad Kūrėjo paveikslas vis labiau atsiskleistų vyro ir moters santykyje
18 val. Meldžiamės už gedinčius savo artimųjų ir mirusiuosius, kurie pas Viešpatį iškeliavo pandemijos laiku

PADĖKOS IR VIENYBĖS DIENA
Rugsėjo 15 d., antradienis

Meldžiamės su užsienyje gyvenančiais lietuviais ir jų šeimomis

8 val. Dėkojame už meilės tarnystes Šiluvos atlaiduose
9 val. Dėkojame už Santuoką – Dievo meilės ikoną
10 val. Dėkojame už šv. Juozapo pavyzdį ir užtarimą
12 val. Dėkojame už Tėvynę ir meldžiamės už pasaulio lietuvius
16 val. Dėkojame, kad Kristuje esame išlaisvinami iš nuodėmės, liūdesio, vidinės tuštumos ir vienatvės
18 val. Dėkojame už gautas atlaidų malones, Dievo ir Jo Motinos artumą

PAMALDŲ TVARKA ATLAIDŲ METU

ŠV. MIŠIOS

8 ir 9 val. Apsireiškimo koplyčioje 
10 val. Aikštėje
12 val. Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios Aikštėje
16 val. Apsireiškimo koplyčioje
18 val. Aikštėje

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

9–21 val. Bazilikoje (7–8 d. ir  12–13 d. visą parą su Marijos radiju)

ROŽINIO MALDA

11.30 val. Aikštėje
14 val. Bazilikoje
15.30 val. Koplyčioje
17.15 val. nuo Koplyčios į Baziliką

ATGAILOS IR SUTAIKINIMO SAKRAMENTAS

8–19 val. Bazilikoje, Apsireiškimo koplyčioje, Aikštėje

„TURIU TAU LAIKO“ (palapinė aikštės gale)

10–19 val. budės kunigas (pokalbio ar išpažinties) arba seminaristai, diakonai (pokalbio)

KATECHEZĖS

11 ir 17.45 val. Aikštėje

KRYŽIAUS KELIO APMĄSTYMAS

16 val. piligrimystėje nuo Šiluvos šilo iki Apsireiškimo koplyčios (savaitgalį 9.30 val.)
(15.30 val. autobusiukas nuveš žmones nuo Šiluvos parduotuvės aikštelės (savaitgalį 9 val.))

VALANDŲ LITURGIJA (RYTMETINĖ)

9 val. Bazilikoje

MARIJOS VALANDOS

9.30 val. Bazilikoje

GAILESTINGUMO VAINIKĖLIS

15 val. Bazilikoje

VAIKŲ PALAIMINIMAS

Po vakaro šv. Mišių aikštėje

AKATISTAS

10 val. Koplyčioje (8 d.)

VIDINIO IŠGYDYMO PAMALDOS

19 val. Aikštėje (10 d.)

EKUMENINĖS PAMALDOS

16 val. Aikštėje (12 d.)

ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS KALNŲ GIEDOJIMAS

15.15 val. Bazilikoje (11 d.)

ŽiIBURIŲ PROCESIJA aplink Šiluvą

21 val. (11 d.)

 ATLAIDUOSE KVIEČIAME LAIKYTIS VISŲ SAUGUMO REIKALAVIMŲ.