2017 m. Šilinių atlaidų įrašai

Rugsėjo 6 d. Eucharistine procesija pradėti didieji atlaidai Šiluvoje

Skaityti daugiau…

Rugsėjo 7 d. Šv. Jono Pauliaus II diena. Katalikiškų mokyklų ir bendruomenių diena

Šv. Mišios iš Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų pirmosios dienos.

Vakaro Šv. Mišių transliacija iš Šiluvos Didžiųjų Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų. Šventąsias Mišias aukojo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, homiliją sakė Marijos radijo programų direktorius kun. Povilas Narijauskas.

Skaityti daugiau…

Rugsėjo 8 d. Ligonių, slaugytojų, medicinos darbuotojų ir Carito diena

Antroji atlaidų diena Šiluvoje. Švenčiame Švč. Mergelės Marijos gimtadienį.

Vakaro šv. Mišių transliacija iš Didžiųjų Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų. Šv. Mišias aukoja Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, homiliją sako Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas.

Vidinio išgydymo pamaldos iš Šiluvos aikštės. Dalyvauja misionierius iš Lenkijos Martin Zielinski.

Skaityti daugiau…

Rugsėjo 9 d. Jaunimo ir šeimų diena

Trečiosios atlaidų dienos šv. Mišios iš Šiluvos. Šv. Mišioms vadovauja Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas.

Vakaro šv. Mišios iš Šiluvos Didžiųjų Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų jaunimo ir šeimų dienos.

Skaityti daugiau…

Rugsėjo 10 d. Malda su palaimintuoju Teofiliumi už lietuvius pasaulyje ir taiką

Vakaro šv. Mišios iš Šiluvos atlaidų.

Skaityti daugiau…

Rugsėjo 11 d. Visuomenės ir valstybės apsaugos diena

Šv. Mišios iš Šiluvos didžiųjų atlaidų Visuomenės ir valstybės apsaugos darbuotojų dienos. Šiose šv. Mišiose meldžiamasi už policijos, prokuratūros, valstybės sienos apsaugos ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojus ir jų šeimas. Pamokslą sakė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Vakarinių šv. Mišių transliacija. Šį vakarą iš Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos. Homiliją sako Lietuvos policijos kapelionas kun. Algirdas Toliatas.

Skaityti daugiau…

Rugsėjo 12 d. Lietuvos kariuomenės diena

Šv. Mišios iš Šiluvos. Šiandien meldžiamės už Lietuvos kariuomenę. Šv. Mišias aukoja ir homiliją sako Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.

Vakaro šv. Mišių transliacija iš Šiluvos atlaidų Lietuvos kariuomenės dienos.

Skaityti daugiau…

Rugsėjo 13 d. Kunigų diena su Ekumeninėmis pamaldomis

Šv. Mišios iš Šiluvos. Meldžiamės už kunigus ir naujus pašaukimus.

Vakaro šv. Mišių transliacija iš Šiluvos. Meldžiamės už pašaukimus į misijas ir parapijų atsinaujinimą. Šv. Mišias aukoja Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, homiliją sako kun. Gediminas Jankūnas.

Skaityti daugiau…

Rugsėjo 14 d. Vienuolių diena

Šventojo Kryžiaus išaukštinimo iškilmėje šiandien Šiluvoje meldžiamės už visus vienuolius. Susirinkę drauge vienuoliai iš įvairių vienuolijų gieda Akatistą Šiluvos Apsireiškimo koplyčioje.

Vienuolių diena Šiluvoje. Šv. Mišias aukoja arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, homiliją sako vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.

Šv. Mišių transliacija iš Šiluvos. Šį vakarą meldžiame drąsos liudyti Kristų savo aplinkoje. Šv. Mišias aukoja Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.

Skaityti daugiau…

Rugsėjo 15 d. Švč. M. Marija Sopulingoji. Padėkos diena

Paskutinės atlaidų dienos šv. Mišių transliacija iš Šiluvos. Šiandien dėkojame Mergelei Marijai už jos motinišką globą ir užtarimą. Šv. Mišias aukoja Arkivyskupas Lionginas Virbalas, homiliją sako vyskupas Jonas Boruta. Liturginę katechezę prieš šv. Mišias sako Marijos radijo programų direktorius Kun. Povilas Narijauskas.

Šiandien Šiluvos atlaiduose – padėkos diena. Šio vakaro šv. Mišiose dėkojame Dievui už Šiluvos Dievo Motinos užtarimu gautas malones. Šv. Mišias aukoja Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ.

Skaityti daugiau…